Ponovljeni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice MSUI-MACI

26.05.23.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),  članka 26. stavka 6. Zakona o muzejima („Narodne novine“ br. 61/18, 98/19 i 114/22) i članka 30. stavka 1.  Statuta Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria, Istarska županija-Regione Istriana, dana 26. svibnja 2023. godine raspisuje

PONOVLJENI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria

 

  • 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

a) završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  ili s njim izjednačen studij
b) stručne, radne i organizacijske sposobnosti
c)  najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju
d) aktivno korištenje talijanskim i pasivno najmanje još jednim svjetskim jezikom.

Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete, za ravnatelja/icu Muzeja može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja ima završeno naprijed navedeno obrazovanje, najmanje jednu godinu rada u muzeju ili najmanje pet godina rada u kulturi, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te se aktivno koristi talijanskim i pasivno najmanje još jednim svjetskim jezikom.

Ravnatelj/ica ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva (vidi: članak 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima).

Uz pisanu prijavu, koja mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, broj telefona, adresu e-pošte (ukoliko je kandidat/kinja ima), kandidati/kinje obvezno prilažu:


- životopis
- presliku domovnice ili osobne iskaznice
- presliku diplome
- potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o stažu osiguranja
- dokaz o radu na području kulture, znanosti ili obrazovanja (preslika ugovora o radu, rješenja o prijmu i sl.)
- dokaz o poznavanju talijanskog i još jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda, javna isprava)                                         
- popis objavljenih vlastitih radova (ako ih ima)
- prijedlog Programa rada Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria za mandatno razdoblje
- uvjerenje da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak ne starije od tri mjeseca od dana objave ovog Natječaja.


Ravnatelj/ica Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria  imenuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovan/a.
Ravnatelja/icu Muzeja imenuje Skupština Istarske županije-Regione Istriana.  

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje su suglasni/e da Istarska županija-Regione Istriana, kao voditelj obrade podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno posebnom zakonu, ima pravo prednosti pod jednakim uvjetima. Radi ostvarenja navedenog prava, osoba je dužna u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo.    
Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na Natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Natječaja, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  

Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na Natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Natječaja, priložiti odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum ili sl.).  

Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na Natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Natječaja, priložiti odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum ili sl.).   

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/08, 138/12 i 69/17).

Prijavljeni/e kandidati/kinje mogu biti pozvani na razgovor (intervju).

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, na mrežnoj stranici Muzeja www.msu-istre.hr, mrežnoj stranici Istarske županije-Regione Istriana www.istra-istria.hr i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr

Pisane prijave po ovom Natječaju dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, 52466 Novigrad-Cittanova, Mlinska 4/b-Via del Mulino 4/b.

Na prednjoj strani omotnice u kojoj se dostavlja prijava sa dokumentacijom  potrebno je naznačiti "PONOVLJENI NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU MSUI – NE OTVARATI".         
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu Natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni  najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za dostavu prijava.   

Kontakt osoba: Ester Duić, tel.br. 052351479, mail adresa:ester.duic(at)istra-istria.hr          
                                                  
KLASA: 024-03/22-08/60
URBROJ:3163-21/1-23-44
Labin, 22.05.2023.                           

Istarska županija-Regione Istriana