Razrješenje ravnateljice i imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja/ice Muzeja

06.03.23.

Rješenje o razrješenju ravnateljice i imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja/ice Muzeja.

Na temelju članka 38. i članka 43. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. stavka 3. i 13. Zakona o muzejima ("Narodne novine" br. 61/18, 98/19 i 114/22), članka 30. stavka 1. i 6. Statuta Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria te članka 43. Statuta Istarske županije - Regione Istriana ("Službene novine Istarske županije" br.10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 - pročišćeni tekst), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj, dana 02. ožujka 2023. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju ravnateljice i imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja/ice Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria

Članak 1.

Razrješuje se Ketrin Milićević Mijošek iz Poreča, 43. istarske divizije br. 42, dužnosti
ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria,
a zbog isteka mandata.

Članak 2.

Ketrin Milićević Mijošek iz Poreča, 43. istarske divizije br. 42, imenuje se, s danom 04.
ožujka 2023. godine, za vršiteljicu dužnosti ravnatelja/ice Muzeja suvremene umjetnosti
Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria, do imenovanja ravnatelja/ice na temelju
ponovljenog javnog natječaja ali najduže do godinu dana.
Muzej suvremene umjetnosti Istre- Museo d'arte contemporanea dell'Istria će s
vršiteljicom dužnosti ravnatelja/ice iz stavka 1. ovog članka sklopiti ugovor o radu na
određeno vrijeme.

Članak 3.

Za provođenje postupka ponovljenog javnog natječaja za imenovanje ravnatelja
/ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea
dell'Istria ovlašćuje se Natječajno povjerenstvo imenovano Zaključkom Skupštine
Istarske županije-Regione Istriana KLASA:024-03/22-08/20, URBROJ:2163-01/3-22-
03 od 20. prosinca 2022. godine.

Članak 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinamaIstarske županije“.

KLASA/CLASSE: 024-03/23-08/03
URBROJ/N.PROT: 2163-01-01/3-23-06
Pazin, 02. ožujka 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednica
Sandra Ćakić Kuhar