Poništenje Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja

06.03.23.

Odluka o poništenju Natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. stavka 5. i 6. Zakona o muzejima ("Narodne novine" br. 61/18, 98/19 i 114/22), članka 30. Statuta Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria te članka 43. Statuta Istarske županije - Regione Istriana ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 - pročišćeni tekst), Skupština Istarske županije, na sjednici održanoj dana 02. ožujka 2023. godine, donosi

 

ODLUKU
o poništenju Natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria

 

Članak 1.

Poništava se Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria KLASA:024-03/22-08/60, URBROJ:2163-21/1-22-04 od 23.11.2022. godine koji je objavljen dana 23. 11. 2022. godine u „Narodnim novinama“ br. 137/22. te na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria i mrežnoj stranici Istarske županije-Regione Istriana.

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje, mrežnoj stranici Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte
contemporanea dell'Istria, mrežnoj stranici Istarske županije-Regione Istriana te u
„Službenim novinama Istarske županije“, a stupa na snagu prvog dana od dana objave
u „Službenim novinama Istarske županije“.

 

KLASA/CLASSE: 024-03/23-08/03
URBROJ/N.PROT: 2163-01-01/3-23-05
Pazin, 02. ožujka 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednica
Sandra Ćakić Kuhar